Taloudelliset tavoitteet

Outokummun strategian ensimmäisessä vaiheessa vuosien 2021–2022 aikana Outokummun ensisijaisena tavoitteena on pienentää yhtiön riskisyyttä parantamalla katteita, hallitsemalla kassavirtaa sekä vähentämällä velkaantuneisuutta. Yhtiön uudet, vuoden 2022 loppuun asetetut taloudelliset tavoitteet ovat käyttökatteen parantaminen 200 milj. eurolla sekä nettovelan ja käyttökatteen suhteen pienentäminen alle kolmen. Tavoitteet perustuvat täysin yhtiön omiin toimenpiteisiin.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi strategia keskittyy tiukkaan kustannusten ja pääoman hallintaan, vahvaan asiakasyhteistyöhön sekä tehokkaaseen, madallettuun organisaatioon. Osana strategian toteutusta Outokumpu kasvattaa raaka-ainetehokkuuttaan ja operatiivisia kustannussäästöjään ja rajoittaa vuosittaiset käyttöomaisuusinvestointinsa 180 milj. euroon vuosien 2021 ja 2022 ajaksi kunnossapidon optimoinnilla ja tiukalla omaisuuden hallinnalla.

Näkymät vuoden 2020 neljännelle neljännekselle

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti COVID-19-pandemian arvioidaan vaikuttavan merkittävästi ruostumattoman teräksen toimialaan koko vuoden 2020 ajan ja lisäävän epävarmuutta.

Outokumpu arvioi koko konsernin ruostumattoman teräksen toimitusten pysyvän neljännellä neljänneksellä samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä.

Tornion kausiluonteisella loppuvuoden kunnossapidolla arvioidaan olevan noin 10 milj. euron negatiivinen vaikutus neljännen neljänneksen tulokseen kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Oikaistun käyttökatteen arvioidaan neljännellä neljänneksellä pysyvän samalla tasolla verrattuna kolmanteen neljännekseen.
 


Osinkopolitiikka

Yhtiön hallitus on vahvistanut 31.1.2018 osinkopolitiikan, jonka mukaan maksettavien osinkojen määrä suhdannekierron aikana on 30 - 50 prosenttia yhtiön tilikauden voitoista.

Outokummun hallitus on päättänyt, että vuodelta 2019 ei makseta osinkoa

Outokummun varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.5.2020 hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan enintään 0,10 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Tammi–syyskuun 2020 tulosta arvioituaan Outokummun hallitus pitää tärkeänä vahvistaa yhtiön tasetta ja on päättänyt, että vuodelta 2019 ei makseta osinkoa.

Hallitus pitää yhtiön taloudellisen tilanteen parantamista haastavassa markkinatilanteessa edelleen ensisijaisen tärkeänä.

Osingonjakopolitiikka ja maksetut osingot

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät

Outokummun lyhyen aikavälin riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat: yhtiön vision toteuttamiseen, kuten uusien tietojärjestelmien ja prosessien käyttöönottoon, tuotantovarmuuden parantamiseen, kilpailukyvyn ja taloudellisen suorituskyvyn parantamiseen liittyvät riskit; ruostumattoman teräksen ja ferrokromin markkinoiden kehitykseen sekä kilpailijoiden toimiin liittyvät riskit; tiettyjen kriittisten raaka-aineiden saatavuus ja hinta; riippuvuus tietyistä kriittisistä toimittajista; merkittävien rahavarojensitoutuminen käyttöpääomaan metallien hinnannousun seurauksena; sähkön, polttoaineiden, ferrokromin, nikkelin, ferropiin, raudan ja molybdeenin hinnanvaihtelut; euroon, Yhdysvaltain dollariin, Ruotsin kruunuun ja Englannin puntaan vaikuttavat valuuttakurssimuutokset; osakeomistuksien arvoon liittyvät riskit; projektien toteuttamiseen liittyvät riskit; riippuvuus informaatioteknologiasta ja tietoturvariskit; hajanaiseen järjestelmäympäristöön liittyvät riskit; asiakkaisiin ja muihin liikekumppaneihin (mukaan lukien toimittajat ja rahoituslaitokset) liittyvät vastapuoliriskit. Mahdolliset epäsuotuisat muutokset maailmanpolitiikassa tai -taloudessa voivat haitata merkittävästi Outokummun liiketoimintaa ja pääsyä rahoitusmarkkinoille.

Lisätietoa riskienhallinnasta