Taloudelliset tavoitteet

Outokummun strategian ensimmäisessä vaiheessa vuosien 2021–2022 aikana Outokummun ensisijaisena tavoitteena on pienentää yhtiön riskisyyttä parantamalla katteita, hallitsemalla kassavirtaa sekä vähentämällä velkaantuneisuutta. Kun Outokumpu kertoi uudesta strategiasta marraskuussa 2020, taloudellisiksi tavoitteiksi asetettiin vuoden 2022 loppuun mennessä parantaa käyttökatetasoa 200 milj. eurolla sekä laskea nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle kolmen.

Outokumpu on edennyt vahvasti strategian toteutuksessa. Yhtiö on sitoutunut yhtiön riskisyyden pienentämiseen vuoden 2022 loppuun mennessä ja kertoi marraskuussa 2021 päättäneensä nostaa käyttökatetason parannustavoitetta alkuperäisestä 200 milj. eurosta 250 milj. euroon. Velan vähentäminen jatkuu myös strategian ensimmäisen vaiheen ajan yli alun perin ilmoitetun tavoitteen.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi strategia keskittyy tiukkaan kustannusten ja pääoman hallintaan, vahvaan asiakasyhteistyöhön sekä tehokkaaseen, madallettuun organisaatioon.

Osana strategian toteutusta Outokumpu kasvattaa raaka-ainetehokkuuttaan ja operatiivisia kustannussäästöjään ja rajoittaa vuosittaiset käyttöomaisuusinvestointinsa 180 milj. euroon vuosien 2021 ja 2022 ajaksi kunnossapidon optimoinnilla ja tiukalla omaisuuden hallinnalla.

Näkymät vuoden 2021 neljännelle neljännekselle

Neljännen neljänneksen näkymät kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa

Ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan pysyvän neljännellä neljänneksellä samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä.

Ferrokromin Euroopan sopimushinta nousi neljännelle neljännekselle 1,80 Yhdysvaltain dollariin naulalta. 

Ruostumattoman teräksen hintojen nousu näkyy jo vastaanotetuissa tilauksissa ja kattaa energian, tuotannon tarveaineiden ja rahdin inflaatiopaineet neljännellä neljänneksellä. 

Oikaistun käyttökatteen arvioidaan olevan korkeampi vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä kuin kolmannella neljänneksellä.
  

Osinkopolitiikka

Varsionainen yhtiökokous päätti 31.3.2021 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. Ks.linkki alla osinkopolitiikka. 

Osingonjakopolitiikka ja maksetut osingot

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät

Outokumpu keskittyy edelleen hallitsemaan altistumistaan riskeille, jotka tuovat epävarmuutta liiketoiminnalle ja tuotannolle ja joihin kuuluvat muun muassa: koronaviruspandemian vaikutukset; viimeaikainen energian hintojen nousu; kyberturvallisuus ja tietotekniikka; riski liiketoiminnan keskeytymiseen Outokummun tuotannon ja jakelun toimipaikoissa esimerkiksi maailmanlaajuisten toimitusketjujen tiukassa nykytilanteessa, mukaan lukien varaosien saatavuus ja logistiikan haasteet; riippuvuudet tietyistä kriittisistä toimittajista; kriittisten raaka-aineiden ja tarvikkeiden yleinen hinnoittelu ja saatavuus; asiakas-saatavien luottotappioiden realisoituminen; maksuvalmius- ja uudelleenrahoitusriskit; muutokset ferrokromin, nikkelin, sähköenergian ja hiilidioksidipäästöoikeuksien hinnoissa;  
euroon, Yhdysvaltain dollariin, Ruotsin kruunuun ja Englannin puntaan vaikuttavat valuuttakurssimuutokset; negatiiviset vaikutukset etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden varojen ja velvoitteiden määriin; Outokumpuun sovellettavien korkomarginaalien riskit; osakeomistuksien arvoon liittyvät riskit esimerkiksi investointiin Fennovoima-projektissa sekä yleiset projekteihin ja investointien toteutumiseen liittyvät riskit, mukaan lukien Kemin kaivoksella käynnissä oleva projekti.

Mahdollisilla epäsuotuisilla muutoksilla maailman-politiikassa tai -taloudessa ja niiden vaikutuksilla ruostumattoman teräkseen kysyntään – mukaan lukien koronavirusrokotusprosessin ja mahdollisten koronavirus-varianttien vakavat ja pitkittyneet vaikutukset, Yhdysvaltain talouden toipumisen kestävyyteen liittyvä epävarmuus, maailmanlaajuiset inflaationäkymät sekä ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintoon liittyvät riskit – voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus Outokummun liiketoimintaan ja pääsyyn rahoitusmarkkinoille.

Lisätietoa riskienhallinnasta