Produktionen på Avesta Works omfattar tillverkning av rostfritt råstål, stränggjutna ämnen, varmvalsade band, kallvalsade band samt uppklippt varmvalsad och kallvalsad plåt. Dessutom tillverkas varmvalsade band även av ämnen från stålverken i Sheffield och Tornio. 

Outokumpu Avesta råstfritt råstål

Arbetsmiljöarbetet på Avesta Works

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är grunden för att kunna förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljöarbetet på Avesta Works är organiserat i en AMK-struktur (Arbetsmiljökommittéer). AMK planerar, genomför och följer upp arbetsmiljöarbetet inom sitt område. Det handlar t ex om riskanalyser, skyddsronder samt hantering och analys av tillbud, olycksfall och ohälsa. 

Som övergripande kommitté finns CAMK (Centrala arbetsmiljökommittén) som arbetar med ortsgemensamma arbetsmiljöfrågor. Det finns också permanenta och tillfälliga arbetsgrupper som behandlar specifika frågor.

Outokumpu-Avesta-CAMK

 

Körkort för skydd och säkerhet på Avesta Jernverk

1. Introduktion

2. Allmänt

3. Var medveten om riskerna

4. Samordning av entreprenörer

5. Högriskarbeten och arbetstillstånd

6. Säkra ingrepp

7. Vid olycksfall eller andra oönskade händelser

8. Kunskapstest