Avesta Works är en tung industri som också innebär risker för både hälsa, säkerhet och miljö.

Att minska riskerna i verksamheten är ett ständigt pågående arbete och det är viktigt att alla är medvetna om de risker som finns. I det här avsnittet fokuserar vi på de generella, stora riskerna inom verksamheten. Men det är också viktigt att du får ta del av de risker som just din arbetsplats eller arbetsuppgift innebär. Prata med din närmaste chef, kollega, kontaktperson eller skyddsombud.

 

Trafik och transporterTrafik och transporter

Trafiken är många gånger mycket livlig på området och vägarna trafikeras av stora truckar som hanterar tungt och skrymmande gods. Lasten kan vara utskjutande, men är inte försedd med varningsflaggor eller lyktor. Var därför extra uppmärksam som medtrafikant då truckförare i många fall har begränsad sikt. 

Som fotgängare eller cyklist är det viktigt att du håller dig till avsedda gång- och cykelvägar för att undvika risker i samband med tung trafik. Lämna trafiken företräde om du inte tydligt får ögonkontakt med fordonsförare innan du korsar                                                             vägar.

Korsningar vid de mest trafikerade järnvägsspåren har ljus- och ljudsignal men det finns även ett antal ställen där väg och järnväg korsas som enbart är markerade med skyltar.

Tågtrafiken har alltid företräde, så respektera signaler och skyltar oavsett om du är fotgängare, cyklist eller fordonsförare.

Flytande stål och slagg
Flytande stål och slagg

Inom Stålverkets produktionsområde finns risker kopplat till det smälta, flytande stålet. Stålet bearbetas och förflyttas inom produktionslokalerna och stora delar av lokalerna är förbjudna att beträda under drift för att minimera risken att personer kommer till skada. 

Fukt som kan komma in i smältan och förgasas, expanderar kraftigt och kan orsaka explosioner. Vistas därför inte i närheten av det varma stålet ens under underhållsstopp. 

Explosioner kan även förekomma vid tappning av flytande slagg på slaggården. För vistelse på eller i närheten av slaggården krävs därför godkännande av ansvarig chef för området.

När slaggen transporteras till slaggården är det förenat med stor fara att vistas i närheten av dragfordonet. Det kan gå hål i slaggbutten vilket innebär explosionsrisk. Det är även stor risk för däckssprängning. Det är därför inte tillåtet att vistas i närheten av dragfordonet eller att parkera fordon efter den så kallade "Slaggvägen".


Kemikalier

Att hantera kemikalier innebär alltid risker och all hantering av kemikalier ska riskbedömas för att säkerställa tillräckliga åtgärder som skydd mot ohälsa och olycksfall. Skyddsåtgärder kan t ex vara punktutsug, verktyg eller personlig skyddsutrustning. Är du osäker på hur du ska hantera en kemikalie, fråga närmaste chef eller erfaren kollega. På intranätet finns vårt kemikaliehanteringssystem IChemistry, där du kan hitta information om just den produkt du hanterar.

Entreprenörer ska i första hand använda sig av våra förrådslagda kemikalier. Om det finns behov av andra produkter i t ex ett projekt, ska det tas hänsyn till det i samband med samordningen, så att inga risker finns för omkringvarande personal eller miljö. För våra hovleverantörer gäller att de vid kvartalsavstämningar kan uppge vilka produkter de använder och hur de hanterar riskerna.

Avesta Works är även en så kallad SEVESO-anläggning beroende på de stora mängderna av farliga kemikalier (fluorvätesyra och gasol) som används i processen. Fluorvätesyra och gasol beskrivs närmare nedan.

Fluorvätesyra

Vid betning av stålband på KBR används bland annat Fluorvätesyra. Syran är extremt farlig då den vid hudkontakt eller inandning fräter sig igenom vävnaderna och kan orsaka hjärtstillestånd. Även mycket små mängder i utspädd form kan orsaka allvarliga skador.

Outokumpu varningssignaler

Alla som arbetar i anläggningen där Flourvätesyra hanteras ska genomgå Hexaflourineutbildning och bäraRosa kortet med information till sjukvården vid eventuell skada. Hexaflourine är ett första hjälpen -preparat som neutraliserar syran innan den tränger in genom huden.

Särskilt tillstånd (Arbetslov) krävs för att arbeta på anläggning som innehåller/har innehållit syra.

Vid minsta misstanke om…

Hudkontakt - Spraya direkt samt kontinuerligt med Hexafluorine tills du kommer under medicinsk vård. Avlägsna förorenade klädesplagg.

Ögonkontakt - Spola kontinuerligt med Hexafluorine tills du kommer under medicinsk vård.

Inandning - Se till att få frisk luft och kontakta ambulans för snabb transport till läkare.

Gasol

Gasol är en brandfarlig gas som används i processerna inom Stålverk och Varmband. Gasolen lossas vid Varmbands byggnad och transporteras i ledningar till Stålverket. För att få arbeta på gasolanläggningen krävs särskilt arbetstillstånd utfärdat av Gasolföreståndare för Avesta Works.

Traverser

Travers/kran är ett av de vanligaste arbetsredskapen på Avesta Works och de är också inblandade i många av de tillbud och olycksfall som inträffar. Många gånger är det stora och tunga laster som hanteras och det är därför viktigt att du som kör, underhåller eller vistas kring traverser är uppmärksam och har respekt för de krafter som traversen och dess last kan innebära. Fallande föremål eller laster samt klämrisker är några faror kopplade till traverskörning. Inom vissa områden finns det även automatkranar som kan starta utan föregående varning.

 • Befinner jag mig tillräckligt långt ifrån hängande last?
 • Är daglig tillsyn gjord på traversen?
 • Har jag relevant utbildning, körtillstånd och erfarenhet av traversen?
 • Är traversen lämplig för den last jag ska lyfta?
 • Är utrustningen tillräckligt säker innan jag börjar arbeta på eller med den?
 • Som förare är det viktigt att vara uppmärksam på arbetet med travers och därför får du inte prata i mobiltelefon samtidigt som du kör.

Vistelse och underhållsarbete på kran/travers

Att vistas på en travers/traversbana kan vara oerhört riskfyllt. För att få beträda en traversbana krävs att kranföraren är underrättad och att kranen är stillastående. Bryt & Lås, bromsstoppar med hängande band och avspärrningar är en del av de åtgärder som krävs för att kunna arbeta säkert på travers. 

Fallande eller sprättande material

Bandringarna med färdig plåt hålls ihop av ett eller flera emballageband. Om emballagebandet släpper kan bandänden sprätta ut. Det finns även risk för att bandet spolar upp sig som en fjäder på grund av den inneboende kraften. Tänk på att hålla tillräckligt avstånd till bandringar.

På Råvarugården hanteras skrot. Skrotet lagras i högar och kan komma i rörelse t ex på grund av vind.

I Varmslipen kan glödskal sprätta från varma slabs med risk för ögonskador. På Varmband är det plåtbitar som riskerar att lossna vid viss valsning, uppmärksamma den gula blinkande lampan som varnar när valsning pågår.


Heta ytor och material

I och med att tillverkningsprocessen innebär arbete med att hetta upp materialet, finns risk för att komma i kontakt med heta ytor. Både i hantering av processutrustning och materialet bör man vara uppmärksam på temperaturen för att undvika brännskador. Följ säkra arbetsmetoder och använd den skyddsutrustning som krävs. 

Kläm- och skärskador

Stålbanden och delar av dessa är vassa och kan ha kantskador. Använd rätt verktyg och avsedd skyddsutrustning vid hantering av dessa. Även vid hantering av emballageband finns risk för skärskador. Skrot eller plåtbitar som faller eller sprätter iväg i processen kan också innebära faror.

Utrustning som roterar eller pressas samman innebär alltid risk för klämskador eller indragning. Se till att säkra en anläggning innan du börjar arbeta på den.  (Se avsnitt för Bryt & Lås)

Du får aldrig sätta ett skyddssystem ur funktion genom att till exempel ta bort ett fast staket eller koppla förbi en skyddsanordning.


Miljö och Energi

Avesta Works produktion innebär att avfall och utsläpp också produceras. För flera av dessa finns villkor satta för hur mycket verksamheten får släppa ut och påverka omgivande miljö. 

Outokumpu miljö och energi

Energi

Tillgång på energi är en av Avesta Works viktigaste resurser och även dess största rörliga kostnad. Avesta Works använder årligen 700 GWh (700 miljoner kWh) energi. Avesta Works använder årligen lika mycket energi som 35 000 eluppvärmda villor eller energiomvandlingen från 100 nya vindkraftverk.

Outokumpu Avesta energy balance

Vilka energianvändare finns på ditt arbetsområde? Vilka använder mycket energi?

Ditt bidrag till minskad miljöpåverkan och energiförbrukning

 • Följ instruktioner/FU-mallar och säg till om de inte beskriver dagens arbetssätt
 • Följ rutiner för avfallshantering och källsortering
 • Miljökritisk utrustning – ställ krav på utbildning för uppgiften
 • Om du upptäcker avvikelser eller risker – meddela närmaste chef/kontaktperson
 • Lätta på gasen och släck lyset (tomma rum är mörka rum)
 • Följ instruktioner och rutiner för minskad energiförbrukning som t ex
  o Styrning av ugnar
  o Avstängningsrutiner

 

Körkort för skydd och säkerhet på Avesta Jernverk

1. Introduktion

2. Allmänt

3. Var medveten om riskerna

4. Samordning av entreprenörer

5. Högriskarbeten och arbetstillstånd

6. Säkra ingrepp

7. Vid olycksfall eller andra oönskade händelser

8. Kunskapstest