Stålindustrins avgörande roll i att omsätta COP28-deklarationen i praktiken

Heidi Peltonen, Vice President, Sustainability

COP28 bevisade att världen bör sträva efter att hålla klimatmålet på 1,5°C. För stålindustrin innebär detta att vi måste börja omvandla ambition till handling - men vi kan inte göra det ensamma. Detta markerar också en betydande möjlighet för företag.

I slutet av den tvåveckor långa COP28-klimatkonferensen slöts en internationell överenskommelse utan motstycke om att röra sig bort från fossila bränslen på ett rättrådigt, ordnat och rättvist sätt för att åstadkomma netto noll till år 2050. Överblicken visade att de globala utsläppen av växthusgaser behöver minskas med 43 % till år 2030, jämfört med 2019 års nivåer, för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Överenskommelsen var historisk, men innebar samtidigt stora förväntningar på att företagssektorn ska agera och genomföra politiken på marknaden.


Målet är tydligt: industrierna med stora utsläpp behöver minska koldioxidutsläppen i hela sina värdekedjor – vilket även inkluderar vår bransch. Stålindustrin står för cirka 7–9 % av de globala koldioxidutsläppen. Den snabba befolkningsökningen kommer att leda till ökande energibehov och urbanisering, som båda ökar behovet av stål. Framtiden för den gröna omställningen – från förnybar energi till vätgas- och elbilar – är beroende av hållbart rostfritt stål.

Stålindustrin behöver sätta upp ambitiösa mål, fortsätta samarbeta med andra föregångsföretag som delar samma värderingar och tillhandahålla lösningar som hjälper slutanvändare att tackla sina klimatmål. Outokumpu deltog i COP28, FN:s klimatkonferens, i år med finska klimatledare för att visa hur koldioxidsnålt rostfritt stål spelar en avgörande roll i att tackla klimatförändringarna på global nivå.

Men vad behövs för att stålindustrin ska kunna förverkliga COP28-ambitionen och vad är det som står i vägen?

Hur kan stålsektorn uppnå COP28-ambitionen?


För att nå de ambitiösa COP28-utsläppsminskningsmålen behövs globala priser på koldioxidutsläpp, gröna investeringar inom både offentliga och privata sektorer och en efterfrågan på grönt stål.

Först och främst är prissättning av koldioxid ett lovande verktyg för att bekämpa klimatförändringar, genom att ge incitament att övergå till renare bränslen och omriktning av nya investeringar mot ren teknik. Det finns ett klart stöd från företagssektorn för en global prissättningsmekanism för koldioxidutsläpp såväl som ett behov av att klargöra dess användning för regeringar och företag. Även om det ännu inte finns ett globalt prissättningssystem så finns det regionala priser på koldioxidutsläpp, till exempel EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) och ett nytt avgörande styrmedel, gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM; Carbon Border Adjustment), för att bekämpa koldioxidläckage från varor med betydande utsläppsintensitet som importeras till EU. Det återstår dock att se hur framgångsrikt detta blir.

För det andra, så behöver både privata och offentliga investeringsportar öppnas, och minskning av koldioxidutsläppen borde ses som en långsiktig investering. De mest lovande, konkurrenskraftiga och effektiva gröna teknikerna är mestadels kända och kräver omedelbar och långsiktig finansiering globalt. Investerare är nu villiga att ta en större risk i att investera i grön energi och gröna stålsektorer och tror på den långsiktiga förtjänsten från dessa investeringar. Kapitalintensiva sektorer kräver substantiella gröna investeringar för att driva den nödvändiga transformationsnivån, eftersom 60 % av de globala utsläppen orsakas av dessa globala infrastruktursektorer. De investeringar som behövs kan inte bekostas helt av offentlig sektor – privata investerare måste också satsa betydligt mer på gröna investeringar.

För det tredje, industrierna behöver minska koldioxidutsläppen över hela sina värdekedjor. Detta låter sig endast göras genom nära samarbete med partners och de olika intressenterna i hela värdekedjan. Dessutom behöver efterfrågan på grönt stål öka i hela värdekedjan, hela vägen från leverantörerna till kunderna. Den rättvisa och gröna omställningen kommer inte att ske om inte kostnaden för omställningen delas av hela värdekedjan – från myndigheter till de privata investerarna, företagen och hela vägen till slutkonsumenterna.

Att agera istället för att prata


Eftersom världen behöver förändring på systemnivå har Outokumpu satt upp ett ambitiöst klimatmål baserat på vetenskap och i linje med målet på 1,5 °C. Med 75 % lägre koldioxidavtryck än branschsnittet redan idag, hjälper vi våra kunder att minska sina koldioxidutsläpp med 10 miljoner ton om året. Medan vårt arbete till dags dato har tagit oss halvvägs till vårt mål om att minska vår utsläppsintensitet med 42 % till år 2030, så fortsätter vi påskynda vår koldioxidminskning med nya innovationer och att ersätta fossila råmaterial med förnybara alternativ.

Cirkulär ekonomi har redan varit inbäddat i vår verksamhet i åratal. Över 90 % av vårt råmaterial kommer till oss återvunnet – dina gamla tvättmaskiner och dörrhandtag kan hjälpa stålindustrin att minska sina koldioxidutsläpp och undvika förlust av biologisk mångfald genom att minimera användningen av nytt material. Men för att producera rostfritt stål kommer vi dock även att behöva nytt material. Därför måste vi fortsätta utveckla och investera i teknik och processer som minskar vårt koldioxidavtryck och gör hela vår värdekedja mer hållbar.

Stålindustrin behöver även konstant, koldioxidsnål energi. För närvarande kommer över 86% av den energi vi använder från icke-fossila källor, med målet att helt övergå till elektricitet med låga koldioxidutsläpp i Europa. Utöver sol, vind och andra förnybara energikällor så kräver sektorer som våra, som har svårt att ställa om, den stabila energiförsörjningen från kärnkraft. I framtiden kan små modulära reaktorer spela en viktig roll och kommer att kräva smidiga tillståndsprocesser för att påskynda utvecklingen.

Vi kommer att fortsätta minska koldioxidutsläppen genom att investera i nya innovationer för att ersätta användningen av fossila råmaterial, satsa på förnybar energi och samarbeta med våra leverantörer för att utveckla utsläppssnåla råmaterial. Dessutom undersöker vi möjligheter till koldioxidinfångning som en del av vår dekarboniseringsresa.

Driva hållbarhet till affärsvärdet


Resultaten av COP28-förhandlingarna ger hela världen en knuff i rätt riktning – mot ekonomier med låga koldioxidutsläpp. Eftersom företagen är de största utsläpparna av koldioxid i världen, måste företagssektorn agera och åta sig att nå målet.

För att den gröna omställningen ska bli verklighet behöver vi se en ökad efterfrågan på gröna produkter och lösningar hos slutkonsumenterna. Vi behöver även en harmoniserad global lagstiftning så att den privata sektorns gröna investeringar kan öka. Framför allt befinner sig hela stålindustrin på en resa för att omvandla våra verksamheter till att tillhandahålla lösningar som bidrar till att lösa klimatkrisen, genom att stödja olika industrier i att minska sina utsläpp.

Vi behöver bevisa att det kan vara ekonomiskt gångbart och skapa värde för kunderna att påskynda den gröna omställningen.