Tämän verkkosivuston sisältö perustuu kokemukseen ja tutkimukseen, mutta se ei ole takuu Outokummun tuotteiden tai muiden valmistajien tuotteiden toiminnasta tai ominaisuuksista.

Ei takuita sisällöstä, mainonnasta, tuotteista, palveluista tai tiedoista

Tämän verkkosivuston tietomateriaalit ja mielipiteet, mukaan lukien verkkotyökaluissa, taulukoissa tai kaaviokuvissa olevat tiedot ja mielipiteet, ovat yleisiä ja niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi ammattilaisten antamina neuvoina tai takuina, eikä niihin pidä turvautua tai niillä pidä korvata tiettyihin olosuhteisiin liittyvää harkintaa ja neuvoja. Outokumpu ja sen tytäryhtiöt (jäljempänä ”Outokumpu”) eivät ole vastuussa tai anna mitään suoria tai epäsuoria takuita liittyen tämän verkkosivuston tietomateriaaleihin ja mielipiteisiin, mukaan lukien ja rajoituksetta takuita kauppakelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, tai siitä, että kolmansien oikeuksia ei ole loukattu. Outokummun tuotteisiin liittyvät takuut ja Outokummun vastuut löytyvät yksinomaisesti kyseisten tuotteiden myyntisopimusten sopimusehdoista, tilausvahvistuksista ja tuotteiden myyntiin liittyvistä laskuista. Mikään tällä verkkosivulla esitetty ei luo tai merkitse minkäänlaista takuuta tai vastuuta, joka ylittäisi tai laajentaisi Outokummun tuotteiden myynnin sopimusehdoissa, tilausvahvistuksissa tai tuotteiden myyntiin liittyvistä laskuista määriteltyjä takuita tai vastuita.

Tämän verkkosivuston verkkotyökalujen, taulukoiden, kaaviokuvien ja tekstien käyttöön liittyen on yleisesti tiedossa, että pienetkin muutokset toimintaympäristössä voivat vaikuttaa suuresti metallien käyttäytymiseen käytössä. Esimerkiksi pienet muutokset lämpötilassa tai happamuudessa, hivenaineiden kuten esimerkiksi halidien esiintyminen, kondensoituminen tai rikastuminen ja virtausnopeus suhteessa materiaalin pintaan voivat vaikuttaa ruostumattoman teräksen korroosionkestävyyteen ja muihin ominaisuuksiin. Lisäksi tuotteiden ja komponenttien valmistus ruostumattomasta teräksestä, mukaan lukien muovaava työstö ja eri liittämismenetelmät, sekä tapa jolla edellä mainittuja sovelletaan valmistukseen voivat myös muuttaa ruostumattoman teräksen korroosionkestävyyttä ja muita ominaisuuksia. Lisäksi käyttöolosuhteet sekä säännöllinen oikeanlainen kunnossapito voivat vaikuttaa ruostumattoman teräksen käyttäytymiseen.

Kaikki nämä tekijät, mukaan lukien:

  • todellisten käyttöympäristöjen paikkansapitävä ennakointi ja kuvaus;
  • sopivat valmistusmenetelmät;
  • käyttöolosuhteiden hallinta;
  • sopivat kunnossapitotoimet,

ovat yksinomaisesti ruostumattoman teräksen suunnittelijan, jatkojalostajan ja käyttäjän vastuulla.

Tämän mukaisesti Outokumpu ei takaa tai vakuuta eikä ole minkäänlaisessa korvausvastuussa koskien Outokummun omien tai muun valmistajan ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden toimintaa jossain sovelluksessa, joka saattaa perustua näillä verkkosivuilla oleviin tietomateriaaleihin tai mielipiteisiin. Outokummun velvollisuudet ja vastuut tuotteiden käyttäjille rajoittuvat niihin, jotka on suorasanaisesti ilmaistu tuotteen myyntiä koskevissa sopimusehdoissa.

Tällä verkkosivustolla olevat ehdotukset tai kuvaukset tuotteiden loppukäytöstä tai soveltamisesta taikka työtavoista on tarkoitettu ainoastaan yleisiin tiedotustarkoituksiin. Outokumpu ei ole tässä suhteessa minkäänlaisessa korvausvastuussa. Loppukäyttäjien tulee perehtyä huolellisesti tuotteen sopivuuteen suunniteltuun käyttötarkoitukseen ja tiedon sovellettavuuteen kyseiseen loppukäyttöön ennen Outokummun toimittamien tai valmistamien tuotteiden käyttöä tai ennen tältä verkkosivulta löytyvän tietomateriaalin tai mielipiteiden käyttämistä materiaalinvalinnan pohjana.

Joissain tapauksissa Outokumpu voi erikseen myös antaa lisätietoa laboratoriotutkimuksista tai tietoa, joka perustuu sen tietämykseen käytännön sovelluksista. Outokumpu ei takaa tai vakuuta, että laboratoriotutkimusten tiedot tai tämän verkkosivuston materiaalien taulukoissa, kuvioissa tai tekstissä olevat tiedot täyttävät tai sopeutuvat tiettyyn käyttötarkoitukseen taikka että tällä verkkosivustolla olevia tekstejä tai verkkotyökalujen taulukoita ja kuvioita noudattamalla loppukäyttäjä voisi saavuttaa tietyssä sovelluksessa tietynlaisen lopputuloksen.

 

Ei lisensointi-, patentti- tai tekijänoikeuksia

Outokumpu ei takaa, vakuuta eikä ole korvausvastuussa koskien tässä kuvattujen tuotteiden, prosessien tai tietojen soveltamista tai käyttöä. Outokumpu ei myöskään anna patenttioikeuksiensa tai tekijänoikeuksiensa lisenssejä. Tarjoamalla sivustolla olevia tietoja ja mielipiteitä Outokumpu ei myönnä tai anna millään tavalla minkäänlaisia kolmansien oikeuksiin kohdistuvia lisenssejä tai oikeuksia, mukaan lukien patenttioikeudet, tai takaa tai vakuuta, etteikö esitetty tietomateriaali ja mielipiteet loukkaisi kolmannen osapuolen oikeuksia.

 

Vastuunrajoitus

Outokumpu ei ole millään tapaa vastuussa ja nimenomaisesti kieltää minkäänlaisen korvausvastuun koskien minkäänlaista vammaa, menetystä tai vahinkoa, jonka on aiheuttanut tämän verkkosivuston tietomateriaalit tai mielipiteet tai laboratoriotutkimusten tiedot tai muut annetut tiedot. Outokumpu ei missään tapauksessa ole korvausvelvollinen mistään suorasta tai epäsuorasta, satunnaisesta, välillisestä tai muusta vammasta, menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu tämän verkkosivuston tai tällä verkkosivustolla olevien tietomateriaalien tai mielipiteiden käytöstä, vaikka Outokumpu, sen tytäryhtiöt tai sen edustajat tietäisivät mahdollisen menetyksen tai vahingon mahdollisuudesta.

Joillain oikeudenkäyttöalueilla ei sallita tiettyjen takuiden tai vastuiden poissulkemista, joten yllämainitut rajoitukset eivät välttämättä koske kaikkia. Tällaisissa tapauksissa Outokummun korvausvelvollisuus on lain määrittämä enimmäismäärä.

Kohtuullista huolellisuutta noudattaen on varmistettu, että tämän verkkosivuston sisältö on virheetöntä, mutta Outokumpu ei ole vastuussa verkkosivustolla esiintyvistä virheistä tai tiedoista, jotka ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.

Outokumpu pidättää oikeuden tehdä muutoksia tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin, materiaaleihin ja mielipiteisiin ja niitä koskeviin tuotteisiin milloin vain ilman erillistä ilmoitusta. Outokummulla ei ole minkäänlaista velvollisuutta korjata verkkosivustolla olevia virheitä tai kertoa käyttäjille korjauksista, jos sellaisia tehdään.

Jos materiaalien valinnasta on epävarmuutta, on aina suositeltavaa kääntyä materiaalin toimittajan teknisen asiakaspalvelun puoleen.