Näkymät ja riskit

Outokumpu kommentoi yhtiön näkymiä ja riskejä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksissaan
Sivua viimeksi päivitetty: 09.05.2023

Näkymät vuoden 2023 toiselle neljännekselle

Konsernin ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan toisella neljänneksellä pysyvän samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

Ferrokromin tuotanto kasvaa ja palaa toisen neljänneksen aikana normaalille tasolle. Liiketoiminta-alue valmistautuu kuitenkin kunnossapitoseisokkiin kolmannella neljänneksellä.

Nykyisillä raaka-ainehinnoilla toisella neljänneksellä ei odoteta toteutuvan merkittäviä raaka-aineisiin liittyviä varasto- ja metallijohdannaisvaikutuksia.

 

Ohjeistus toiselle neljännekselle

Vuoden 2023 toisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla tai nousevan ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. 

 

 

 

 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät

Outokumpu altistuu erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja toimintoihin. Pitkittyneen Ukrainan sodan seuraukset sekä talouden epäsuotuisa kehitys ja geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet epävarmuustekijöitä ja riskejä, joille Outokumpu on altistunut, mutta yhtiö on tehnyt määrätietoisia toimenpiteitä hallitakseen ja kontrolloidakseen näitä riskejä.

Ensimmäisen neljänneksen aikana energiariski pienentyi energiahintojen laskun seurauksena, mutta epävarmuutta on edelleen, sillä keskihinnat ovat yhä Ukrainan sotaa edeltävän tason yläpuolella. Energiasektorin uusien tuotantolaitosten kuten Olkiluodon ydinvoimalan ja Pohjoismaiden tuulivoiman käyttöönotot vakauttavat entisestään sähkön hintoja ja saatavuutta. Sähkön hintojen mahdollinen nousu vaikuttaisi pääasiassa Outokummun Ferrochrome-liiketoiminta-alueeseen, sillä ferrokromin tuotannossa tarvitaan paljon sähköä.

Energiakaasujen saatavuus parani Saksassa ensimmäisellä neljänneksellä, mutta seuraavaan talvikauteen liittyy yhä epävarmuutta. Häiriöt kaasun saatavuudessa voisivat vaikuttaa suoraan Outokummun Saksan toimintoihin ja epäsuorasti yhtiön asiakkaiden ja toimittajien kautta. Mahdolliset lisäsanktiot tai häiriöt maakaasun tarjonnassa voivat myös vaikuttaa kaasun hintoihin tai saatavuuteen Outokummun Euroopan toiminnoissa. Outokumpu hankkii energiakaasuja Euroopan markkinoilta, joilla Venäjä on yksi kaasun epäsuorista toimittajista.

Raaka-aineiden saatavuutta koskevat riskit ovat liittyneet pääasiassa pakotteisiin, jotka on asetettu Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Outokumpu on onnistunut toimenpiteissään katkaisemaan riippuvuuksia Venäjältä peräisin olevista raaka-aineista, minkä vuoksi altistumista ja riskiä toimitusketjun häiriöille sanktioista johtuen pidettiin ensimmäisen neljänneksen päättyessä rajallisena. Outokumpu on pystynyt korvaamaan lähes kaikki venäläistä alkuperää olevat raaka-aineet. Yhtiö ei hanki lainkaan venäläistä alkuperää olevaa kierrätysterästä tai nikkeliä tuotantoon. Epäsuorasti Venäjältä tulee hyvin rajallinen määrä raaka-aineita, ja yhtiö vaatii toimittajiansa löytämään vaihtoehtoisia lähteitä maailmanlaajuisesti. Mahdolliset muutokset toimittajissa voivat altistaa Outokummun kustannusten nousulle, ja raaka-aineiden hankintaan korkean riskin maista liittyvät riskit ovat yhä korkealla tasolla mukaan lukien ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit sekä riippuvuus tietyistä kriittisistä toimittajista. Lisäksi Venäjään kohdistuvat mahdollisesti lisäpakotteet voivat lisätä toimintaympäristön epävarmuutta.

Maailmanlaajuinen inflaatio on alkanut hidastua joillakin markkinoilla, mutta voi yhä rajoittaa Outokummun kilpailukykyä. Lisäksi pankkisektorin viimeaikaiset epävakaat tapahtumat voivat kiihdyttää maailmantalouden epäsuotuisaa kehitystä. Maailmantalouden mahdolliseen hidastumiseen ja Kiinan uudelleen avautumiseen liittyvä epävarmuus on yhä riski, joka voi vaikuttaa negatiivisesti ruostumattoman teräksen kysyntään ja Outokummun toimintaympäristöön. Lisäksi Euroopan komission asettamien kaupan suojatoimien uusimiseen liittyy epävarmuutta, koska suojatoimenpiteitä arvioidaan vuoden alkupuoliskon aikana.

Yhtiö on altistunut metallien ja erityisesti nikkelin sekä ensimmäisellä neljänneksellä myös molybdeenin hinnan vaihteluille. Metallien hintojen heilahtelu voi vaikuttaa Outokummun tulokseen muiden taloudellisten riskien ohella. Lisäksi koronaviruksen leviämiseen ja sen variantteihin liittyvä epävarmuus sekä kyberturvallisuusriskit voivat vaikuttaa Outokummun liiketoimintaan ja toimintoihin

 

 

Lue lisää

Lue lisää Outokummun toimintaympäristöstä ja pitkän aikavälin näkymistä, osingoista ja osingonjakopolitiikasta sekä riskienhallinnasta.

Toimintaympäristö
Osinko
Riskienhallinta