Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee vuosittain hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Outokummun vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous päätti asettaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous on vahvistanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle työjärjestyksen, joka on päivitetty viimeksi vuonna 2019. Työjärjestyksessä säädetään toimikunnan jäsenten nimittämisestä ja toimikunnan kokoonpanosta sekä määritellään toimikunnan tehtävät ja velvollisuudet.

Nimitystoimikunnassa on viisi jäsentä. Jäsenistä neljä edustaa yhtiön suurimpia osakkeenomistajia ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii asiantuntijajäsenenä nimitystoimikunnan viidentenä jäsenenä.

Nimitystoimikuntaan nimetään vuosittain yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät yhtiön osakasluettelon perusteella Nasdaq Helsingin elokuun viimeisen kaupankäyntipäivän jälkeisen omistustilanteen mukaisesti. Yhtiön osakasluettelo sisältää vain suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään suoraan rekisteröityneet osakkeenomistajat. Voidakseen tulla valituksi nimitystoimikuntaan hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on rekisteröitävä omistuksensa suoraan suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään ainakin yllä mainituksi määräytymispäiväksi.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus lukea omistukseensa myös muiden tahojen ilmoittamia omistuksia ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (liputusilmoitus), esittää viimeistään 31. 8. yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan ja muiden tahojen omistukset yhteen suurimpien osakkeenomistajien omistusosuuksien määrittelyssä.

Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita siten, että neljää suurinta osakkeenomistajaa ei voida määritellä, ratkaistaan näiden osakkeenomistajien asema neljän suurimman joukossa arvalla.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi. Osakkeenomistaja voi vaihtaa edustajansa toimikunnassa kesken toimikauden painavasta syystä.

Nimitystoimikunnan tulee tehdä päätökset yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, jäsenten tulee esittää omat ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksin tai yhdessä muiden nimitystoimikunnan jäsenten kanssa.

 

Nimitystoimikunta vuonna 2021

Vuonna 2021 seuraavilla osakkeenomistajilla oli oikeus nimittää edustajia nimitystoimikuntaan: Solidium Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Kansaneläkelaitos.

Nämä osakkeenomistajat nimittivät seuraavat edustajansa nimitystoimikuntaan: Solidium Oy:n toimitusjohtaja Antti Mäkinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen Työeläkeyhtiö Varman talousjohtaja Pekka Pajamo ja Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Outi Antila. Antti Mäkinen valittiin nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, ja Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan toimi sen asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunta kokoontui kolme kertaa, ja osallistumisprosentti oli 92. Nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista Outokummun hallitukselle, joka on kirjannut ehdotukset vuoden 2021 yhtiökokouskutsuun.

 

Päivitetty 4.3.2022

Lue lisää

Suurimmat osakkeenomistajat
Yhtiökokous