Pyrimme kehittämään organisaatiosta entistä tehokkaamman ja Outokummusta entistä paremman työpaikan. Haluamme työntekijöidemme tuntevan, että heitä kunnioitetaan ja he ovat motivoituneita ja ylpeitä outokumpulaisia.

Outokumpulaiset

Koulutus, kehitys ja osaamisen hallinta

Tavoitteemme on tehokas organisaatio, joka myös asettaa tavoitetason työntekijöillemme. Tarjoamme ura- ja kehitysmahdollisuuksia kaikille työntekijöille organisaatiossamme. Panostamme osaamisen hallinnan prosesseissamme etenkin kansainvälisyyteen ja monialaisuuteen, ja parannamme siten työntekijöidemme valmiuksia kehittyä ja kasvaa yhdessä Outokummun kanssa.

Outokumpu tarjoaa työntekijöilleen erilaisia oppimismahdollisuuksia: työkiertoa, työssäoppimista ja koulutusohjelmia. Koska turvallisuus on toiminnassamme aina etusijalla, se on työntekijöidemme koulutusten keskeisin aihealue. Outokumpu edistää työkiertoa koko organisaatiossa työntekijöiden osaamisensa kehittämiseksi, ja siinä noudatetaan kansainvälistä toimeksiantokäytäntöä sekä pitkien ja lyhyiden toimeksiantojen ohjeistusta.

Outokummussa on käytössä prosessi, jonka avulla osaamista kaikkialla yrityksessä voidaan arvioida järjestelmällisesti. Prosessi auttaa tunnistamaan sekä mahdolliset resurssien puutteet että osaamistarpeet tulevaa koulutusta ja kehittämistä varten sekä tiedon jakamiseksi eteenpäin.

 

Suorituksen johtaminenOutokumpulainen

Outokummulla on suoritusten johtamisessa selkeä tavoite: jokaisella työntekijällä tulee olla säännöllinen suorituskykykeskustelu esimiehensä kanssa. Sen tarkoituksena on auttaa jokaista ymmärtämään roolinsa kokonaiskuvassa lisäämällä avoimuutta, asettamalla yksilöille tavoitteita, jotka tukevat yhteisten tavoitteidemme saavuttamista, hallitsemalla tiimin ja yksilön prioriteetteja ja antamalla jatkuvasti palautetta suorituskyvystä.

 

Nollatoleranssi syrjintää kohtaan

Outokummun toimintaohjeessa on kuvattu Outokummun eettiset periaatteet, jotka perustuvat kaikkien ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun, emmekä salli minkäänlaista syrjintää etnisen alkuperän, kansallisuuden, uskonnon, poliittisten näkemysten, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai iän perusteella. Tätä edistetään myös palkkauksessa: samanlaisista tehtävistä maksetaan sama palkka.

Outokummun kaikki tärkeimmät toimipaikat sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa, joissa ihmisoikeuksiin liittyvää riskiä ei pidetä suurena. Outokumpu noudattaa kansainvälisten työehtosopimusten henkeä ja tuomitsee pakko- ja lapsityövoiman käytön.

Outokumpu noudattaa johdonmukaisesti yhdistymisvapautta. Kaikki konsernin työntekijät voivat vapaasti liittyä ammattiliittoihin paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Noin 80 % vakituisista työntekijöistämme kuuluu työehtosopimusten piiriin. 

Monimuotoisuus on meille keskeisen tärkeää tulevina vuosina. Varmistamme läpinäkyvällä ja yhtenäisellä resursoinnilla yhtäläiset mahdollisuudet. Tämä toteutetaan ottamalla käyttöön 50–50-rekrytointitavoite: pyrimme rakentamaan kestävän osaajavarannon, jossa on yhtä paljon miehiä ja naisia.

 

Outokumpulainen tuotannossaPalkka ja luontaisedut

Palkoille ja luontaiseduille Outokummulla on konsernin henkilöstöosaston määrittelemät yleiset puitteet ja periaatteet. Outokummun tarkoituksena on tarjota kilpailukykyinen peruspalkka kaikille konsernin työntekijöille heidän roolinsa, yksilöllisen suorituksensa sekä paikallisten työmarkkinoiden ja sopimusten mukaisesti. Eri tehtävien palkkojen ja palkkioiden käytännöt ja tasot analysoidaan ja arvioidaan järjestelmällisesti. Peruspalkkataso määräytyy yleensä sen mukaan, missä uransa vaiheessa henkilö on.

Naisten ja miesten palkkauksen tasa-arvoisuudelle ei ole olemassa globaaleja indikaattoreita, mutta esimerkiksi Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa miesten ja naisten palkat analysoidaan säännöllisesti. Katso Isossa-Britannian osalta lisätietoja kohdasta Outokummun Iso-Britannian sukupuolten palkkaraportti. Vertailun tarkoituksena on saavuttaa lakisääteinen tasa-arvo palkoissa, joiden suuruus on suhteessa työtehtäviin ja osaamiseen eikä työntekijän sukupuoleen. 

Peruspalkkojen ja luontaisetujen lisäksi Outokummulla on käytössä lyhyen aikavälin kannustinohjelmia, jotka liittyvät selkeästi yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin ja taloudelliseen tulokseen. 

 

Read more about working with us

Working with us
Career stories
Our open positions