Omat osakkeet

Outokummun omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä on tällä hetkellä 4 372 236 kpl.

 

Omien osakkeiden viimeisimmät luovutukset

Outokumpu luovutti 14.12.2020 yhteensä 178 350 osaketta siirrettäväksi johdon osakeosto-ohjelman perusteella sen jälkeen, kun hallitus päätti osakepalkkioista 10.12.2020. Siirron jälkeen Outokummun hallussa oli4 372 236 omaa osaketta.

24.2.2020 yhteensä 49 147 Outokummun osaketta toimitettiin yhtiön rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman (RSP) kausien 2017–2019 piiriin kuuluville henkilöille. Osakepalkkioista kerrottiin alun perin 5.2.2020 annetulla pörssitiedotteella. Siirron jälkeen Outokumpu Oyj:n omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä oli 4 550 586 kpl.

20.12.2019 Outokummun hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä väheni  384 928 osakkeella sen jälkeen, kun yhtiö maksoi osakepalkkioita sen hallussa olevilla osakkeilla. Muutosten jälkeen yhtiön omien osakkeiden lukumäärä oli 4 599 733.

13.9.2019 Outokummun hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä väheni 2 877 osakkeella. Osakemäärän vähentyminen on seurausta yhtiön 13.9.2019 maksamista osakepalkkioista. Muutosten jälkeen yhtiön omien osakkeiden lukumäärä on 4 984 661.

9.5.2019 Outokumpu Oyj:n hallituksen päätöksen perusteella yhteensä 81 709 Outokummun osaketta on toimitettu yhtiön suoritepohjaisen osakeohjelman (PSP) ja rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman (RSP) kausien 2016–2018 piiriin kuuluville henkilöille.

 

Omien osakkeiden hankinnat

Outokumpu on hankkinut omia osakkeitaan yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla toukokuussa 2018, helmikuussa 2017 ja toukokuussa 2016 pääosin osakepohjaisten kannustinohjelmien mukaisten osakemaksujen kattamiseen.

Lue lisää toukokuun 2018 omien osakkeiden hankinnasta > 

Lue lisää helmikuun 2017 omien osakkeiden hankinnasta >

Lue lisää toukokuun 2016 omien osakkeiden hankinnasta >

 

Yhtiökokouksen 2020 valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 40 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,6 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia soveltuvan lain ja määräysten puitteissa. Outokummulla ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2021 asti. Tällä hetkellä Outokumpu omistaa 4 550 586 omaa osaketta

 

Yhtiökokouksen 2020 valtuutus päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 80 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien Outokummun johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 40 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 40 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. 40 000 000 osaketta vastaa noin 9,6 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2021 asti.