Enonkosken rikastushiekka-alue kasvitettiin toiminnan päätyttyä.

Enonkosken kaivoksella louhittiin aikoinaan nikkeliä ja kuparia. Enonkosken Laukunkangas on yksi niitä harvoja kaivoksia, joissa Outokummulla on vielä voimassa oleva kaivospiiri, joita olemme vähitellen lakkauttamassa.

Toiminnan päätyttyä laadittiin jälkihoitosuunnitelma, johon on kuulunut rikastushiekka-alueen maisemointi ja kasvittaminen sekä ympäristövaikutusten jälkitarkkailua. Alueen valumavesiä käsitellään kosteikossa ennen niiden johtamista Sortavalanjärveen. Kaivoksen toiminta on lopetettu aikoinaan silloin voimassa olleiden säädösten mukaisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa. Outokumpu seuraa kaivosalueen turvallisuutta ja vastaa sen ylläpidosta, mm. sortumavaarallinen alue on aidattu ja aidan kunto tarkistetaan säännöllisesti. Kaivospiiriä ollaan jossakin vaiheessa lakkauttamassa, jolloin viranomaisten kanssa sovitaan tarkemmin esimerkiksi sen jälkeisestä ympäristön tarkkailusta.

Outokumpu selvittää Enonkoskella sijaitsevan Laukunkankaan vanhan kaivosalueen tilannetta yhdessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Lue lisää


Perustiedot Enonkoskesta

 Outokummun toimintavuodet   1985–1994
 Toiminnot   Maanalainen kaivos ja rikastamo
 Hyödynnetyt metallit   Nikkeli ja kupari
 Maanomistus   Laaja metsäkiinteistö
 Tilanne   Kaivospiiri
 Turvallisuusvastuut   Aitavastuut
 Ympäristövastuut  Kosteikkokäsittely valumavesille, ympäristön jatkuva tarkkailu lopetettu ympäristökeskuksen päätöksellä vuonna 2002.
 Alueella tehdyt työt  Rikastushiekka-alue maisemoitu ja kasvitettu jälkihoitosuunnitelman mukaisesti.
 Viimeiset tutkimukset  GTK:n vuonna 2016 tekemässä tutkimuksessa on kosteikkojen todettu puhdistavan vesiä kohtalaisen hyvin. Outokumpu kävi paikalla ja otti näytteitä elokuussa 2021. 
 Seuraavat tutkimukset  Outokumpu selvittää Enonkoskella sijaitsevan Laukunkankaan vanhan kaivosalueen tilannetta yhdessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. 

Kaivoksen tilannetta ja järven tilaa selvitetään tarkemmin myös ennen kaivospiirin lakkauttamista. Kaivospiirin lakkautuksen yhteydessä viranomaismenettelyssä tarkistetaan ympäristövelvoitteet, kuten maisemointi ja ympäristön tarkkailu.
 KAJAK-hanke Kuuluu Suomen käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden luetteloon, mutta ei edellytä jatkotoimenpiteitä KAJAK-hankkeena, sillä alueella jälkitarkkailua tai ennallistamista ja näiden vastuutaho tiedossa.