Sivua viimeksi päivitetty: 12.04.2024
Enonkosken rikastushiekka-alue kasvitettiin toiminnan päätyttyä.

Enonkosken kaivoksella louhittiin aikoinaan nikkeliä ja kuparia. Enonkosken Laukunkangas on yksi niitä harvoja kaivoksia, joissa Outokummulla on vielä voimassa oleva kaivospiiri, joita olemme vähitellen lakkauttamassa.

Toiminnan päätyttyä laadittiin jälkihoitosuunnitelma, johon on kuulunut rikastushiekka-alueen maisemointi ja kasvittaminen sekä ympäristövaikutusten jälkitarkkailua. Alueen valumavesiä käsitellään kosteikossa ennen niiden johtamista Sortavalanjärveen. Kaivoksen toiminta on lopetettu aikoinaan silloin voimassa olleiden säädösten mukaisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa. Outokumpu seuraa kaivosalueen turvallisuutta ja vastaa sen ylläpidosta, mm. sortumavaarallinen alue on aidattu ja aidan kunto tarkistetaan säännöllisesti. Kaivospiiriä ollaan jossakin vaiheessa lakkauttamassa, jolloin viranomaisten kanssa sovitaan tarkemmin esimerkiksi sen jälkeisestä ympäristön tarkkailusta.

Outokumpu kertoi syksyllä 2021 selvittävänsä Enonkoskella sijaitsevan Laukunkankaan vanhan kaivosalueen tilannetta yhdessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Selvityksen pohjalta yhtiön vanhoista kaivoksista vastaava Outokumpu Mining hakee ympäristölupaa voidakseen kunnostaa vanhan kaivosalueen alueen.

Ennen ympäristölupahakemusta vanhan kaivosalueen nykytilanne tutkitaan perusteellisesti, ja Outokumpu käynnisti maastotutkimukset Enonkoskella syyskuun alkupuolella 2022. Tutkimukset ovat nyt kestäneet reilun vuoden, ja niiden perusteella on saatu jo lisätietoa nykytilasta. Samalla ollaan siirtymässä lisäkunnostustoimenpiteiden suunnitteluun. Enonkoskella on tutkittu pintavesiä, pohja- ja kaivovesiä ja vesistöjä noin 20 mittauspisteessä sekä maaperää, sedimenttejä ja kaivannaisjätettä ja sen tilaa. Tutkimuksen tähänastisia tuloksia on käsitelty kaivoksen ympäristöllisestä valvonnasta vastaavan alueellisen ELY-keskuksen kanssa. Vuonna 2024 tutkimukset jatkuvat keskittyen ympäristön ja luonnon eri osa-alueisiin. Lue lisää >

 

Perustiedot Enonkoskesta

 Outokummun toimintavuodet   1985–1994
 Toiminnot   Maanalainen kaivos ja rikastamo
 Hyödynnetyt metallit   Nikkeli ja kupari
 Maanomistus   Laaja metsäkiinteistö
 Tilanne   Kaivospiiri
 Turvallisuusvastuut   Aitavastuut
 Ympäristövastuut  Kosteikkokäsittely valumavesille, ympäristön jatkuva tarkkailu lopetettu ympäristökeskuksen päätöksellä vuonna 2002.
 Alueella tehdyt työt  Rikastushiekka-alue maisemoitu ja kasvitettu  jälkihoitosuunnitelman mukaisesti.
 Viimeiset tutkimukset  GTK:n vuonna 2016 tekemässä tutkimuksessa on kosteikkojen todettu puhdistavan vesiä kohtalaisen hyvin. Outokumpu selvitti kaivosalueen tialnnetta yhdessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa 2021–2022.
 Seuraavat tutkimukset  Maastotutkimukset käynnistyvät syksyllä 2022. Tutkimus kestää 1–2 vuotta, jotta aluetta saadaan tutkittua riittävästi eri vuodenaikoina.

M
aastotutkimuksissa tarkistetaan vesijärjestelmien ja rikastushiekka-alueen peittorakenteen ja patojen nykytila, vesien virtaukset, kaivoksen ylivuoto ja pohjavesiputket sekä arvioidaan kaivannaisjätteiden mahdollista rapautumista. Kaivosalueella ja ympäristön vesistöissä tehdään pintavesitutkimuksia noin 20 tutkimuspisteessä. Sortavalanjärven veden laatua selvitetään tarkemmin vedenlaatu- ja kerrostuneisuustutkimuksilla. Tutkimuksen tähänastisia tuloksia on käsitelty kaivoksen ympäristöllisestä valvonnasta vastaavan alueellisen ELY-keskuksen kanssa. Vuonna 2024 tutkimukset jatkuvat keskittyen ympäristön ja luonnon eri osa-alueisiin.
 KAJAK-hanke Kuuluu Suomen käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden luetteloon, mutta ei edellytä jatkotoimenpiteitä KAJAK-hankkeena, sillä alueella jälkitarkkailua tai ennallistamista ja näiden vastuutaho tiedossa.