Prosessityöntekijät työskentelevät tuotannon kaikissa vaiheissa teräksen pakkaamiseen ja lähettämiseen saakka. 
Outokummun Kemin kaivos ja Tornion tehtaat muodostavat maailman integroiduimman ruostumattoman teräksen valmistuksen tuotantoketjun. 

Tuotannon prosessitehtävät vaihtelevat osaston ja tehtävänkuvan mukaan. Erilaisia tehtäviä on lähes yhtä monta kuin tekijöitäkin. 

Outokumpu employee Prosessityöntekijän työtehtäviin kuuluu tuotantolinjojen monipuoliset työtehtävät eri prosessivaiheissa. Tuotantolinjamme ovat pitkälle automatisoituja, joten työ voi olla prosessien ohjaus- ja valvontatyötä. Kuitenkin osa työtehtävistä on kentällä tapahtuvaa työtä ja käyttäjäkunnossapitoa. Tehtäviä on myös erilaisten työkoneiden ja nostureiden parissa.

Työtehtävät ovat pääsääntöisesti vuorotyötä, ja tehtävät voivat olla hyvin itsenäisiä tai tiimin osana tehtäviä töitä.   


Terästuotanto

Terässulatto:

Tornion terässulatto muodostuu kahdesta tuotantolinjasta. Pääprosesseja linjoilla ovat valokaariuuni, AOD-konvertteri, kromikonvertteri, senkka-asema, jatkuvavalukone ja hiomo. Päätuotteet ovat teräsaihiot. 

Valokaariuunilla kierrätysteräs sulatetaan. Kromikonvertteri käsittelee ferrokromitehtaalta toimitettua kromisulaa. AOD-konvertterilla ja senkka-asemalla sula teräs käsitellään seostamalla ja kaasupuhalluksin haluttuun koostumukseen. Jatkuvavalukone valaa valmiin sulan teräksen valunauhaksi ja polttoleikkaamo katkaisee nauhasta sopivan mittaisia aihioita.

Kesätyöntekijätehtävät jakautuvat eri prosessipaikoille. Tehtäviin kuuluu muun muassa prosessien ohjausta valvomoista, prosessilaitteiden käynnissä pitoa kentällä ja radio-ohjattavien nostureiden käyttöä. Huoltoseisokeissa avustetaan kunnossapitoa osaamisen mukaan. Suurin osa tehtävistä tehdään keskeytymättömässä kolmivuorossa ja osa päivävuorossa.

Electric arc furnace, steel melt shop, Outokumpu Tornio Stainless Steel Operations

Raaka-ainekäsittelyssä vastaanotetaan, käsitellään ja ohjataan käyttöön terässulatolla käytettävät raaka-aineet ja valtaosa ruostumattoman teräksen teossa tarvittavista tarveaineista. Raaka-aineita ovat muun muassa kierrätysteräs sekä erilaiset seos- ja tarveaineet. Raaka-aineiden vastaanoton tehtäviin kuuluu myös siltanosturin ja trukin ajoa.

Raaka-aineiden vastaanotto vastaa saapuvan materiaalin laaduntarkkailusta ja määrän arvioinnista  Raaka-aineiden vastaanotossa kesätyöntekijät työskentelevät keskeytymättömässä kaksivuorotyössä, keskeytyvässä kaksivuorotyössä tai päivävuorossa.

Terässulaton muuraushallissa tehtävä konverttereiden ja senkkojen muuraustyö tarkoittaa sulan teräksen käsittelyssä tarvittavien laitteiden vuoraamista tulenkestävällä materiaalilla. Työ sisältää tiilien kuivaladontaa ja massa-aineiden käsittelyä. Tehtäviin kuuluu myös materiaalien siirrot trukilla, kauko-ohjattavilla nostureilla ja materiaalipakkausten avaaminen sekä pakkausmateriaalien kierrättäminen. Työtä tehdään 3–4 työntekijän ryhmissä päivävuorossa ja keskeytymättömässä kaksivuorotyössä. 

 

Kuumavalssaamo:

Kuumavalssaamolla terässulatolta tulevan teräsaihion lämpötila nostetaan askelpalkkiuunissa noin 1200 °C:een, niin, että se on valmis kuumavalssattavaksi. Aihio valssataan haluttuun loppupaksuuteen ja -leveyteen  etuvalssaimella sekä Steckel- ja Tandem-valssaimilla, ja valssattu teräsnauha kelataan rullaksi. Kesätyöpaikka voi sijaita askelpalkkiuunilla, nauhavalssaimella, nauhakelaimella tai valssihiomossa.

Kesätyö sisältää pitkälle automatisoidun linjan valvontatöitä, nosturilla ajoa kuumavalssaamon eri vaiheissa ja seisokeissa kunnossapidon avustamista. Kesäharjoittelijat työskentelevät keskeytymättömässä kolmivuorossa.

 

Kylmävalssaamo:

Stainless steel coils, Cold rolling mill, Outokumpu Tornio Stainless Steel Operations

Kylmävalssaamon valssainten alue koostuu kolmesta Sendzimir-valssaimesta, kahdesta viimeistelyvalssainlinjasta, venytys–oikaisu-linjasta, nauhanhiontalinjasta ja linjojen kiinteistä tukiprosesseista. Valssauksessa teräsnauha muokataan haluttuun loppumittaan, pinnanlaatuun ja lujuuteen. Viimeistelyvalssauksessa parannetaan nauhanpinnan laatua ja tasomaisuutta. Venytys–oikaisu-linjalla parannetaan sekä nauhan tasomaisuutta että tasaisuutta. Nauhahionnassa nauhan pintaan hiotaan asiakkaan tilaama erikoispinta. Tukiprosessit koostuvat valssihionnasta ja laakeriasennuksesta.

Kesätyönkijöiden tehtävät jakautuvat eri prosessipaikoille. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi prosessien ohjausta valvomoista ja prosessilaitteiden käynnissä pitoa kentällä. Seisokeissa kesätyöntekijät avustavat kunnossapitoa osaamisen mukaan. Suurin osa tehtävistä tehdään keskeytymättömässä kolmivuorossa, osa keskeytyvässä kaksivuorossa ja osa päivävuorossa.

Kylmävalssaamon käsittelylinjojen alue koostuu neljästä hehkutus- ja peittauslinjasta sekä yhdestä teräsnauhojen valmistelulinjasta. Hehkutus- ja peittauslinjalla hehkutusprosessissa valssauksesta lujittuneeseen teräsnauhaan palautetaan halutut mekaaniset ominaisuudet sekä peittausprosessissa esimerkiksi poistetaan hehkutuksessa muodostunut hilse. Kesäharjoittelijan työtehtäviin kuuluvat tuotantolinjojen monipuoliset prosessinohjaus-, käynnissäpito- ja laadunvalvontatehtävät. Kesätyötehtävät tehdään keskeytymättömässä kolmivuorossa.

Kylmävalssaamon leikkauslinjoilla teräsnauhan halkaisua varten on neljä halkaisulinjaa ja levyjen leikkausta varten kolme katkaisulinjaa. Halkaisun/leikkauksen jälkeen tuote pakataan tilauksen mukaisiin pakkauksiin ja varastoidaan. Varastosta tuote toimitetaan tilauksen mukaisena toimitusaikana asiakkaalle. Kesäharjoittelijan työtehtäviin kuuluvat tuotantolinjojen monipuoliset käynnissä pidon tehtävät sekä prosessin- ja laadunvalvontatehtävät. Suurin osa tehtävistä on keskeytymättömässä kolmivuorossa ja osa päivävuorossa.

Kylmävalssaamon RAP5-linja on täysin integroitu ruostumattoman teräksen kylmävalssaus-, hehkutus- ja peittausprosessi (rolling, annealing & pickling, RAP). Kuumavalssatuista teräsnauhoista linjalla tuotetaan kirkkaita kuumanauhoja ja kylmävalssattuja nauhoja aina lopputuotteiksi asti. Linja on pitkälle automatisoitu ja kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista ruostumattoman teräksen kylmävalssauslinjoista. Kesätyö sisältää pitkälle automatisoidun linjan valvontatöitä, prosessilaitteiden käynnissä pitoa kentällä ja huoltoseisokkien kunnossapidon avustustöitä. Suurin osa tehtävistä on keskeytymättömässä kolmivuorossa ja osa päivävuorossa.

Happojen käsittely: Neutralointilaitosten tehtävänä on kylmävalssaamolla syntyvien happamien vesien sekä regenerointiin soveltumattomien happojen neutralointi. Regenerointilaitosten tehtävänä on hehkutus- ja peittauslinjoilla sekahappopeittauksessa käytettävien happojen varastointi ja uudelleen käsittely. Peittaushappojen käsittely edustaa OPAR- eli Outokumpu Pickling Acid Recovery -tekniikkaa ja on ainutlaatuista maailmassa. Jäähdytysvesilaitosten avulla turvataan oman laitoksen lisäksi Sendzimir-valssainten sekä hehkutus- että peittauslinjojen jäähdytysvesikapasiteetin tarve. Kesätyöt sisältävät monipuolisia neutralointi-, regenerointi- ja vesilaitosten ohjaus- ja kenttätehtäviä keskeytymättömässä kolmivuorossa.

Sisäinen logistiikka ja lähettämö -osaston päätoimintoja ovat sisäiset materiaalinsiirrot, tuotevarastojen hallinta ja varastointi sekä lähettämö. Osasto toimii tuotannon tukena varmistamalla tuotantomateriaalien oikea-aikaisen kulun tuotantolinjojen ja osastojen välillä. Kesätyöntekijöitä toimii siltanosturin- ja trukinkuljettajina, teräksenlastaajina sekä varastoinnin ja materiaalinsiirron valvojina. Suurin osa kesätyöntekijöistä työskentelee keskeytymättömässä ja keskeytyvässä kolmivuorotyössä ja osa päivävuorossa.

Operators in a control room, Cold Rolling Mill, Outokumpu Tornio Stainless Steel Operations


Ferrokromin tuotanto:

Ferrokromitehdas:

Ferrokromitehtaallamme Torniossa valmistetaan ferrokromia Kemin kaivokselta saatavasta rikasteesta. Ferrokromitehdas koostuu useammasta tuotantoyksiköstä, joihin kuuluvat koksiasema, sintraamot ja kolme ferrokromiuunia sekä murskaamo.

Koksiasemalla kuivataan koksia sulattojen ja sintraamoiden tuotantotarpeisiin, ja sintraamoilla valmistetaan Kemin kaivoksen rikasteesta pellettiä valokaariuuneille sulatusprosessiin. Ferrokromiuuneilla tuotettu ferrokromi toimitetaan sulana ruostumattoman teräksen valmistukseen terässulatolle raaka-aineeksi. Osa ferrokromista toimitetaan tuotteenkäsittelyyn, jossa se murskataan asiakkaan tilaamaan raekokoon ja lähetetään edelleen asiakkaalle.

Kesätyöntekijätehtävät sijoittuvat kaikkiin ferrokromituotannon tehtäviin. Tehtäviin voi kuulua muun muassa prosessilaitteiden käynnissä pitoa kentällä, prosessin ohjausta valvomosta ja nosturien ajoa. Huoltoseisokeissa kesätyöntekijämme avustavat kunnossapitoa osaamisensa mukaan. Suurin osa kesätyötehtävistä on keskeytymättömässä kolmivuorossa ja osa päivävuorossa.

Casting liquid ferrochrome, Outokumpu Tornio Ferrochrome Operations


Kemin kaivoksen rikastamo:

Kemin kaivoksella kromimalmin rikastus perustuu ominaispainoerotukseen, jossa hyödynnetään mineraalien välisiä tiheyseroja. Rikastusprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen: pala- ja hienorikastukseen.

Rikastamon kesätyötehtävät sijoittuvat tuotannon aluehoitajan työtehtäviin, jolloin työskennellään eri rikastusvaiheiden laitteiden käynnissä pidon parissa. Huoltoseisokeissa avustetaan kunnossapitoa osaamisen mukaan. Työtehtävät tehdään pääsääntöisesti keskeytymättömässä kolmivuorossa ja osa myös päivätyössä.

Lisää tehtävänkuvauksia

Kunnossapitotehtävät
Työnjohtotehtävät tuotannossa ja kunnossapidossa 
Laboratoriotehtävät
Tilaus–toimitus-ketjun asiantuntijatehtävät
Työsuojelun ja ympäristönsuojelun asiantuntijatehtävät
IT-asiantuntijatehtävät
Logistiikan tehtävät

Tutustu lisää 

Lue lisää toimipaikoistamme, avoimista työtehtävistä ja työskentelystä Outokummulla.

Vietä elämäsi kesä Outokummulla
Tornio, Finland
Tornio, Finland – Ferrochrome
Kemi Mine, Finland
Our open positions
Working with us
Meet our people