Toimitusjohtajan palkkio koostuu peruspalkasta, verollisista luontoiseduista, osakepalkkio-ohjelmasta ja vuotuisesta lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta, jonka hallitus määrittää yhtiön keskeisten tavoitteiden perusteella.
Sivua viimeksi päivitetty: 05.03.2024

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja vuosittain päätettävästä lyhyen aikavälin kannustinohjelmasta. Lisäksi toimitusjohtaja osallistuu pitkän aikavälin kannustinohjelmaan, joka koostuu vuosittain alkavista suoriteperusteisista
osakeohjelmista.

Heikki Malisen peruspalkka pysyi ennallaan vuonna 2023. Luontoisetujen kasvu johtuu autoedun käyttöönotosta.

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin palkitseminen laski vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna, mikä heijastaa tuloksen laskua vaikeassa markkinatilanteessa. Osakepalkkioita maksettiin vuosien 2020–2022 tulosten perusteella.

Toimitusjohtajan johtajasopimus on voimassa toistaiseksi. Toimitusjohtajalla on oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen, ja irtisanomisaika on kuusi kuukautta molempien sopijapuolten osalta. Toimitusjohtaja Malisen eläkeikä on 65 vuotta, ja hän kuuluu TyEL-eläkejärjestelmän piiriin ilman lisäeläkejärjestelyitä.

Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen  2023 2022 
 Peruspalkka, euroa 1)  986 160  891 632
 Lyhyen aikavälin kannustimet, euroa 2)  871 388  1 064 700
 Pitkän aikavälin kannustimet, euroa 2)  728 208  0
 Työsuhde-edut, euroa 3)  16 923  8 690
 Kokonaispalkitseminen  2 603 709  1 965 022

1) Maksettu peruspalkka on 950 000 euron vuosittaista peruspalkkaa suurempi, koska vuonna 2023 on maksettu aiempina vuosina kertyneiden lomien lomarahoja.
2) Kannustimet on kirjattu taulukkoon vuodelle, jolloin ne on maksettu. Lyhyen aikavälin kannustimet on ansaittu edellisenä vuonna ja pitkän aikavälin taas edellisen kolmen vuoden suorituksen perusteella.
3) Työsuhde-edut sisältävät puhelin- ja autoedun mutta eivät vakuutuksia tai työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia (lakisääteinen eläke).

 

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin palkitseminen

Vuonna 2023 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin palkitsemismahdollisuudet pysyivät ennallaan: niiden tavoitetaso on 50 % ja enimmäistaso 100 % vuotuisesta bruttoperuspalkasta. Toteutunut lyhyen aikavälin palkkio oli 54 % eli 515 755 euroa. Palkkio maksetaan maaliskuussa 2024.

ANSAINTAMAHDOLLISUUS LYHYEN AIKAVÄLIN PALKITSEMISOHJELMASSA  % 1)  euroa
 Minimitaso      0,5 %  4 750
 Tavoitetaso      50 %  425 000
 Enimmäistaso      100 % 950 000

1) Osuus vuosittaisesta peruspalkasta.

 

LYHYEN AIKAvälin ansaintamahdollisuus ja suoritusmittarit
Suoritusmittarit  Paino  Toteutunut  Maksu, %  Maksu, euroa
Turvallisuus (TRIFR) 1)  10 %  1,5  100 %  95 000
Oikaistu liiketulos, milj. euroa  70 %  274  35 %  230 755
Strategian toteutus (arvosana 1–5) 2)  20 %  5  100 %  190 000
   100 %    54 %  515 755

1) Kaikkien työtapaturmien taajuus (total recordable injury frequency rate)
2) 1 = ei palkkiota, 2 = 25 %, 3 = 50 %, 4 = 75 %, 5 = 100 %. Harkintaa käytetään strategian toisen vaiheen arvioinnissa ja Outokummun tulevaisuuden kannalta tärkeiden projektien toteutuksessa.

 

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin palkitseminen ja osakeomistus

Vuonna 2023 pitkän aikavälin tavoitetaso pysyi ennallaan 50 %:ssa ja enimmäistaso 75 %:ssa vuotuisesta bruttoperuspalkasta palkkion myöntämispäivänä. Suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (Performance Share Plan eli PSP) kaudella 2021–2023 ansaintakriteerit saavutettiin osittain, ja ohjelmaan osallistuville johtohenkilöille, mukaan lukien toimitusjohtajalle, maksetaan 73,3 % tavoitetasolle määritellyistä osakkeista. Palkkiot maksetaan vuonna 2024.

Pitkän aikavälin ansaintamahdollisuudet

 PSP
2023–2025
 PSP
2022–2024
PSP
2021–2023 
PSP
2020–2022
PSP
2019–2021
Minimitaso1) 25 %  25 %  25 %  22 % 14 %
Tavoitetaso1) 50 %   50 % 50 %  44 % 28 %
Enimmäistaso1)  75 %  75 %  75 %  67 % 56 %
Osakkeiden enimmäismäärä (brutto)2)  115 600  85 300  168 800 130 451 48 500
 Myöntämispäivä 10.3.2023  15.3.2022  15.3.2021 15.5.2020 15.5.2020 
Ansaittu osakemäärä       130 451 0
Annettu osakemäärä        71 902
Osakkeiden siirtopäivä 31.3.2026 mennessä  31.3.2025 mennessä   31.3.2024 mennessä 21.2.2024   –
Osakkeen hinta siirtohetkellä, euroa       5,59  – 
Osakepalkkion arvo (brutto), euroa       729 208 

1) Prosentteina kiinteästä bruttomääräisestä vuosittaisesta peruspalkasta myöntämishetkellä. Kausilla 2019–2021 ja 2020–2022 tasot on suhteutettu työsuhteen kestoon kaudella.
2) Osakemäärä bruttona tavoitetasolla. Osakkeiden määrä on laskettu osakkeen keskihinnalla hallituksen hyväksyntää edeltävän 90 päivän ajalta.

pitkän aikavälin palkitsemisen suoritusmittarit
  PSP 2023–2025 PSP 2022–2024   PSP 2021–2023
Sijoitetun pääoman tuotto
Paino  80 % 80 %  100 %
Suoritusmittari Keskiarvo 2023, 2024 ja 2025 Keskiarvo 2022, 2023 ja 2024 Q4/2022–Q3/2023
Tulos      73,3 % tavoitteesta
Hiilidioksidipäästöt tuotettua terästonnia kohti
 Paino  20 %  20 %   –
 Suoritusmittari  SBT-tavoite 2025 (1,52)  SBT-tavoite 2024 (1,58)  –

 

Outokummun johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulee pitää hallussaan yhtiön osakepalkkio-ohjelmista vastaanottamiaan osakkeita vähintään bruttomääräisen kiinteän vuosipalkkansa määrän verran. Puolet osakepalkkio-ohjelmista
saaduista netto-osakkeista tulee käyttää tämän osakeomistussuosituksen täyttämiseen..

toimitusjohtajan osakeomistukset    
31.12.  2023  2022 
Omistetut osakkeet  117 361   45 459
Osakkeen päätöskurssi, €  4,484  4,73
Osakkeiden arvo, € 526,247    215,021
Osakkeiden arvo, % bruttomääräisestä kiinteästä vuosipalkasta 55 %    23 %

 

Tietoa palkitsemisesta viimeisimmässä palkitsemisraportissa sekä aiemmissa palkitsemisraporteissa ja -selvityksissä

Lue lisää

Osakepalkkio-ohjelmat
Johdon osakeomistukset
Ylimmän johdon palkitseminen
Johtoryhmän jäsenet