Ylimpään johtoon kuuluvat konsernin johtoryhmän sekä emoyhtiö Outokumpu Oyj:n hallituksen jäsenet. Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous, ja palkitsemisvaliokunta päättää Outokummun johtoryhmän jäsenten työsuhteen ehdoista ja etuuksista.
Sivua viimeksi päivitetty: 05.03.2024

Outokummun johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, ydinliiketoiminta-alueiden ja liiketoimintalinjojen johtajat, hankintajohtaja, teknologiajohtaja ja henkilöstöjohtaja. Kesäkuussa 2023 hankintajohtaja lisättiin konsernin johtoryhmän jäseneksi,
jonka johdosta johtoryhmäläisten määrä nousi kahdeksasta yhdeksään.

Johtoryhmän jäsenet ovat mukana myös Outokummun johdon osakepalkkio-ohjelmissa. Johtoryhmän jäsenille ei makseta erillistä korvausta johtoryhmän tai konsernin muiden sisäisten hallintoelinten jäsenyydestä.

Lisätietoa hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta

 YLimmän johdon työsuhde-etuudet    
 1 000 euroa 2023   2022
 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 6 438   6 404
 Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 1) 240   233
 Osakeperusteiset maksut  447  2 331
 Palkkiot hallituksen jäsenille  918  898
 Yhteensä  8 043  9 866

1) Sisältää vain lisäeläkkeet. 

Eläke-edut ja toimisuhteen ehdot

Johtoryhmän jäsenten osalta irtisanomisaika on kuusi kuukautta työntekijän ja joko kaksitoista kuukautta yhtiön osalta ilman erillistä irtisanomiskorvausta, sisältäen mahdollisuuden lopettaa palkanmaksu, jos johtaja löytää uuden työpaikan ennen irtisanomisajan päättymistä, tai irtisanomisajan palkka ja erokorvaus vastaavat yhteensä enintään 18 kuukauden peruspalkkaa.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 tai 65 vuotta työskentelymaan ja johtoryhmään nimeämisvuoden perusteella, ja he osallistuvat työntekijöitä koskeviin paikallisiin eläkeohjelmiin työnantajayhtiönsä sijaintimaassa.

Saksassa työskentelevät jäsenet ovat oikeutettuja eläke-etuihin Saksan Essener Verband -eläkejärjestelyn mukaisesti. Suomessa työskentelevät jäsenet ovat TyEL-eläkejärjestelmän piirissä. Sen lisäksi osalla on maksuperusteinen eläkevakuutus, jonka maksu on enintään 25 % vuosipalkasta ilman osakepalkkioita. Johtoryhmän muissa maissa työskentelevien jäsenten eläke-edut vaihtelevat paikallisten käytäntöjen mukaisesti.

 

Muut ehdot

Outokumpu Oyj:n osakeomistusohjelman mukaisesti johtoryhmän jäsenillä on velvollisuus pitää omistuksessaan yhtiön palkitsemisjärjestelmien kautta saatuja Outokummun osakkeita vuoden perusbruttopalkkansa arvon verran. Puolet (ts. 50 %) netto-osakkeista, jotka on saatu suoritepohjaisen osakeohjelman, rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman ja osakeosto-ohjelman perusteella, tulee käyttää edellä mainitun omistusvaatimuksen täyttämiseksi.

 

Takuut ja liikesuhteet

Johtoryhmän jäsenillä tai heidän lähipiirillään ei ollut merkittäviä liikesuhteita konsernin kanssa. 

Lue lisää

Lue lisää hallituksen ja johdon palkitsemisesta, johdon osakeomistuksista ja Outokummun osakepalkkio-ohjelmista, tai tutustu johtoryhmän jäseniin.

Toimitusjohtajan palkitseminen
Johtoryhmän jäsenet
Osakepalkkio-ohjelmat
Johdon osakeomistukset
Palkitsemispolitiikka ja -raportit